Pirkimo - pardavimo taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

Klientas, prieš pradėdamas naudotis interneto svetaine (toliau – Interneto Svetainė) ir prieš įsigydamas bet kokį kelialapį ar kitą paslaugą, privalo atidžiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

·        VšĮ “Žalioji giraitė”, juridinio asmens kodas 305561606, buveinės adresas Jurginų g. 1, Klaipėda (toliau – Organizatorius), paslaugų teikimo Interneto Svetainėje taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Organizatoriaus Interneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

·        Klientas sudaro sutartį su Organizatoriumi. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Organizatorius, pateikdamas Klientui vaikų vasaros stovyklos “LAB’as” (toliau – Stovykla) kelialapį/sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

·        Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Klientais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.

·        Klientas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir/ar pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.

 

SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

 

·        Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti Stovyklos kelialapių Organizatorius yra nurodytas prie kiekvieno Interneto Svetainėje siūlomo kelialapio. Kelialapių pardavėjas yra Organizatorius.

·        Konkrečių kelialapių kainas, aprašymą, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje Klientui yra suteikiama išsami informacija apie paslaugos pardavėją (Organizatorių), paslaugos pagrindines savybes, kainą, mokėjimo tvarką, Kliento teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Taip pat pateikiama Organizatoriaus sutarties forma. Klientas, prieš įsigydamas kelialapį, privalo atidžiai susipažinti su Organizatoriaus sutarties sąlygomis.

·        Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones.

·        Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka paslaugos kainos dalį (avansą). Organizatoriui gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu dar kartą išsiunčiama Organizatoriaus pasirašyta sutartis.

Mokėjimo tvarka. Visi avansiniai mokėjimai yra atliekami tiesiogiai per Interneto Svetainės sistemą. Esant išankstiniam ir abipusiam šalių susitarimui, pavedimą su avansu galima atlikti ir tiesiai į Interneto Svetainėje nurodytą Organizatoriaus banko sąskaitą.

Likusi suma už paslaugą turi būti sumokama iki 2022-06-09 (imtinai) pagal atskirai Klientui jo nurodytu el.paštu atsiųstą sąskaitą.

·        Kelialapio pristatymas. Kelialapis Klientui yra pristatomas el. paštu, kurį Klientas nurodė prieš atliekant galutinį atsiskaitymą už paslaugą. Jei Klientas į savo nurodytą el.pašto dežutę per 24 val. negauna kelialapio, Jis privalo kreiptis į Organizatorių el. paštu stovyklalabas@gmail.com arba telefonu +370 620 46655.

·        Pinigų grąžinimo tvarka. Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka yra nurodomos Organizatoriaus sutartyje, ir Klientas privalo atidžiai susipažinti su minėtomis sąlygomis prieš įsigydamas kelialapį ir pasirašydamas sutartį.

Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas, jei asmuo, kuriam yra skirtas Stovyklos kelialapis (toliau – Dalyvis) dėl bet kokių priežasčių neatvyko į Stovyklą iš anksto (t.y. likus daugiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios) neperspėjęs Organizatoriaus pagal sutartyje numatytą tvarką. Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas jei Dalyvis Stovyklos metu savo noru atsisako dalyvauti Stovykloje ar jos veikloje.

Išimtis viso mokėjimo grąžinimui taikoma tik Dalyvio ligos ir traumos, dėl kurių jis negali dalyvauti Stovykloje, atveju. Jeigu Dalyvis negali dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Organizatoriui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų ir jam bus grąžinta 85 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį. 15 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi suma yra grąžinama Klientui.

Didžioji dalis sumokėto viso mokesčio, t.y. 90 % bus grąžinama Klientui tuo atveju, jei stovyklos numatytu laikotarpiu Lietuvos vyriausybė uždraus Stovyklos veiklą dėl susiklosčiusios COVID - 19 viruso situacijos. 10 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi suma yra grąžinama Klientui.

Avansinis mokestis už apmokėtą Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas, jei Klientas be jokios pateisinamos priežasties pagal su Organizatoriumi pasirašytą Stovyklos sutartį laiku (t.y. iki 2022-06-09) neapmoka likusios kelialapio sumos. Išimtis taikoma tik ligos ir traumos, dėl kurių Dalyvis negali dalyvauti Stovykloje, atveju. Jeigu Dalyvis netikėtai susirgo ir Klientas negalėjo apie tai pranešti laiku ir / arba yra žinoma, kad Dalyvis negalės dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Organizatoriui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų ir jam bus grąžinta 65 % nuo sumokėtos avanso sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį. 35 % nuo sumokėtos avanso sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi avanso suma yra grąžinama Klientui.

·        Klientas, teikdamas Bendrovei duomenis atsako už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visą atsakomybę už tokių reikalavimų nesilaikymą.

·        Klientas, pastebėjęs Organizatoriaus pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Organizatoriui el. paštu stovyklalabas@gmail.com arba telefonu +370 620 46655 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Klientui suteikiama Kliento nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

·        Klientas gali pateikti Organizatoriui klausimus, susijusius su Organizatoriaus teikiamomis paslaugomis el. paštu stovyklalabas@gmail.com arba telefonu +370 620 46655 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Klientui bus atsakyta per 2 darbo dienas Kliento nurodytu būdu (el. paštu arba telefonu).

·        Organizatorius privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

·        Su visomis pretenzijomis dėl įsigytų paslaugų kokybės Klientas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių, kurio kelialapį/-ius įsigijo Interneto Svetainėje.

·        Organizatorius įsipareigoja dėti visas pastangas Interneto svetainėje ar kita Organizatoriui priimtina forma kuo skubiau informuoti Klientą apie Organizatoriaus paslaugų teikimo sąlygų keitimą.

·        Organizatorius gali laikinai stabdyti Interneto svetainės veikimą ir paslaugų teikimą dėl nuo jo nepriklausančių techninių kliūčių.

·        Klientas privalo elgtis taip, kad neįžeidinėtų ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežemintų kitų asmenų orumo, nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų. Organizatorius turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą konkretaus Kliento atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėja Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, ir/ar jo veiksmai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Jeigu Organizatoriaus nuomone Klientas elgiasi nusikalstamai, Organizatorius turi teisę pranešti apie tokius Kliento veiksmus teisėsaugos institucijoms.

 

REIKALAVIMAI DĖL NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE, APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

 

·        Klientai prieš užsakydami Stovyklos kelialapį/-ius, privalo išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, kaina, terminais, sutarties atsisakymo ir pinigų grąžinimo galimybėmis, kitomis paslaugų teikimo sąlygomis. Kilus klausimams, Klientai privalo teirautis papildomos informacijos.

·        Organizatoriaus Interneto svetainės turinys yra Organizatoriaus nuosavybė. Asmenys, naudodamiesi Interneto svetaine, privalo nepažeisti Organizatorius teisių ir naudotis Interneto svetaine, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių, Organizatoriaus nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Organizatoriaus reikalavimų.

·        Draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Organizatoriaus leidimo.

·        Visais atvejais kreipdamasis dėl informacijos ar užsakydamas kelialapį/-ius  Klientas turi elgtis sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Organizatoriui tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

·        Visi ginčai tarp Organizatoriaus ir Kliento sprendžiami derybų būdu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti tarpusavio derybomis per 30 dienų, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

·        Klientas su skundu dėl Organizatoriaus veiksmų gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,  www.vvtat.lt,  tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt